Registreu-vos

Sexe

Tornar al formulari

PRIMERA.- ORGANITZADOR

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant l’Organitzadora), amb domicili a Carrer Cal Mas, núm. 1-15, Polígon Industrial Can Roqueta, de 08202 Sabadell (Barcelona), durà a terme una promoció en la modalitat de combinació aleatòria o sorteig, d’entre tots els seus clients en les condicions que es descriuen en les següents Bases.

SEGONA.- DURADA

La promoció començarà el dilluns dia 10 de Novembre de 2014 a les 07h 30' 00'' i finalitzarà el dimarts dia 6 de Gener de 2015 a les 23h 59' 59'', ambdós inclosos.

TERCERA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la present promoció és totalment gratuïta. L'única contraprestació és el consum dels productes esmentats a la disposició sisena, sense cap increment addicional en el cost.

QUARTA.- ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció es dirigeix a tots els clients dels establiments VIENA situats a Catalunya i Andorra, incloent els Restaurants-Pizzeries VIENA ubicats a Sabadell.

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

Aquesta promoció es dirigeix a persones físiques majors de 18 anys. Només podran reclamar els premis obtinguts en la present promoció les persones majors de 18 anys. S'exceptua de l'anterior prohibició els menors de 18 anys, els quals podran accedir al premi, mitjançant consentiment dels seus pares, tutors o representants legals.

Queda prohibida la participació en la present promoció als treballadors d’ESTABLIMENTS VIENA S.A. i els seus familiars directes fins al segon grau de parentiu, així com també als tercers que col·laborin en el seu desenvolupament i funcionament.

SISENA.- PRODUCTES DE LA PROMOCIÓ

Serà requisit indispensable per participar a la promoció, que els clients consumeixin com a mínim un dels següents productes de la “Carta de Nadal”:

Locals d'entrepans

1. Coca Bruxelles.

2. Pastisset de Nata.

3. Sopa de Galets.

 

Pizzeries

1. Escudella de Nadal.

2. Canelons de Nadal.

3. Thuringer.

4. Cervesa Zubr.

5. Cannoli.

 

Respecte la Cervesa Zubr com a producte de la “Carta de Nadal”, la mateixa estarà disponible pel seu consum tant als locals Viena Entrepans com Pizzeries. No obstant, només es podrà participar a la promoció quan hi consti en el tiquet emès per un Restaurant Pizzeria Viena ubicat a Sabadell, en el qual, hagi estat consumida, ja que, als locals Viena Entrepans no forma part de la “Carta de Nadal”.

SETENA.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els clients en què en el seu tiquet hi constin almenys un dels vuit productes de la promoció, indicats en la disposició anterior, en els corresponents establiments VIENA adherits a aquesta promoció, durant la durada

de la mateixa, rebran, sense límit de consumició mínima, una targeta de la campanya “Rifa del Viena 2014 /

2015”, que contindrà un “Codi alfanumèric” de vuit dígits d’un sol ús, per a participar en el sorteig dels premis que es descriuen a la disposició vuitena.

 

El consumidor haurà d'introduir a la web www.rifadelviena.es el seu codi promocional, sent condició obligatòria haver-se registrat prèviament. Immediatament es comprovarà si el dia, hora, minut i segon en què el consumidor ha efectuat la seva participació coincideix amb algun “moment guanyador”.

La introducció del codi via web només estarà disponible des del dilluns dia 10 de Novembre del 2014 a les 07:30 hores, fins les 23h 59' 59'' del dimarts dia 6 de Gener de 2015.

 

Si en el moment d’introduir el codi a la web indicada, es resultés guanyador, la pròpia aplicació informarà d’aquest extrem, i s'informarà de quin dels 225 premis li pertoca, i que en breu, rebrà un e-mail, indicant el procediment a seguir per a obtenir-lo.

Si en un dels “moments guanyadors” no es produeix cap participació, es considerarà guanyador el consumidor que introdueixi el seu codi en el moment immediatament posterior al d'aquell “moment guanyador”.

Cada client pot participar tantes vegades com consideri oportú en la present promoció, i per tant, tantes vegades com targetes aconsegueixi.

 

VUITENA.- DESCRIPCIÓ DELS PREMIS

Els premis de la present promoció consisteixen en:

1. 5 viatges en cap de setmana a la ciutat de Viena (Austria), per a dues persones. El viatge inclou dues nits a l’Hotel Fleming's Deluxe Wien de quatre estrelles amb esmorzar inclòs, vol en classe de turista amb sortida des de Barcelona i arribada a Viena (anada), desplaçament des de l’aeroport de Viena al hotel, del hotel al aeroport de Viena, i vol des de Viena a Barcelona (tornada). El premi no inclou els desplaçaments fins l’aeroport de Barcelona a l’anada ni des del mateix a la tornada, i tampoc la manuntenció dels viatgers a excepció de l’esmorzar inclòs a l’hotel especificat anteriorment, excursions o altres serveis durant l’estada.

El viatge podrà efectuar-se des del dissabte dia 10 de Gener del 2015 fins el diumenge dia 31 de Maig de 2015, quedant exclòs el període comprès entre el divendres dia 3 d’Abril del 2015 i el dilluns dia 6 d’Abril del 2015.

 

2. 20 paneres Viena amb el següent contingut:

- 2 ampolles Vi Cune 1/5.

- 2 ampolles Cava Codorniu 1/4.

- 2 ampolles de Cerveses Zubr.

- 2 Gerres de cervesa decorades.

- 1 Espatlla de pernil.

- 1 Llonganissa.

- 2 Galetes.

- 2 Piruletes.

 

3. 200 invitacions de 3 euros, per consumir a qualsevol local VIENA entrepans, adherits a la present promoció, sense data límit de validesa, la qual, podrà utilitzar-se fins que s’exhaureixi l’import de la mateixa.

Els presents premis són personals i intransferibles, no podent ser bescanviats per diner en metàl·lic, per altre premi o compensació diferent.

NOVENA.- NOTIFICACIONS, VERIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS

En cas que el codi del participant, a l’introduir-lo, coincideixi amb un “moment guanyador”, se li informarà en aquell mateix moment, i el procediment a seguir pel lliurament del premi serà el següent:

1. Premis viatges: El client rebrà un e-mail per part de la organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, sol·licitant que es posi en contacte amb la mateixa com a màxim fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015, per a concretar dia, hora i local per a poder recollir-lo.

2. Premis paneres: En el mateix moment que s’informa al client que ha estat guanyador, es sol·licita per mitjà de la web, que indiqui un local per a recollir la panera. Posteriorment una vegada escollit el local, el consumidor rebrà un primer e-mail per part de l’organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, amb tota la informació per a obtenir el premi i on s’informarà que es tornarà a posar en contacte per mitjà d’un segon e-mail, en el qual, se li indicarà a partir de quin dia i hora tindrà a la seva disposició la panera en el local escollit i que el període màxim de recollida serà fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015.

3. Premis invitacions de 3 euros: El client rebrà un e-mail per part de la organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, confirmant-li que ha estat guanyador d’una invitació per import de 3 euros, i que a partir del dia següent a la recepció d’aquest correu i fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015, pot dirigir-se a qualsevol local Viena entrepans a recollir el seu premi.

Per poder optar als premis indicats, serà requisit imprescindible acreditar la titularitat del guanyador, mostrant en tots els casos el codi guanyador i el Document Nacional d'Identitat o de Residència, com també pel cas d’haver estat premiat amb una invitació de 3 euros, l’e-mail de confirmació indicat anteriorment.

Si no fos possible contactar amb el titular guanyador, o no es complissin els requisits establerts a la present promoció, durant el termini en què hagi estat informat que ha estat guanyador i la data límit per posar-se en contacte amb la organitzadora en el cas dels viatges o per a recollir les paneres i les invitacions per import de 3 euros, el premi es considerarà que ha estat perdut.

La llista de tots els guanyadors serà publicada mitjançant comunicació a través de la pàgina web www.viena.es.

DESENA.- SELECCIÓ DELS MOMENTS GUANYADORS

Els 225 “moments guanyadors” escollits a l’atzar, quedaran consignats davant el Notari de Sabadell Don Enric Ruiz de Bustillo i Pont, en el mateix moment de protocol·litzar les presents Bases de la promoció, amb els seus premis corresponents assignats.

ONZENA.- TRIBUTACIÓ

Els premis que estiguin subjectes a la corresponent retenció o ingrés a compte de l'IRPF, aquesta es realitzarà a càrrec de ESTABLIMENTS VIENA S.A., que es compromet a facilitar en el seu moment la corresponent certificació de la retenció o ingrés a compte de l'IRPF practicat.

Conforme la legislació vigent, els guanyadors tenen l’obligació en el seu cas, de declarar el premi en la declaració de la renda corresponent a l'exercici en el què el van rebre.

 

DOTZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En el compliment del què estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre pel què s'aprova el seu reglament de desenvolupament i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la participació en la present promoció suposa el consentiment dels participants perquè ESTABLIMENTS VIENA S.A., tracti les seves dades subministrades voluntàriament de forma automatitzada, podent incorporar-les a algun dels fitxers automatitzats dels què és responsable ESTABLIMENTS VIENA S.A. amb la finalitat d'utilitzar-les als efectes del concurs.

 

Així mateix, els participants accepten que les seves dades siguin tractades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial així com per l'enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis d’ ESTABLIMENTS VIENA S.A. La prestació del consentiment al tractament de les dades personals per rebre comunicacions comercials a través del correu electrònic indicat en el moment del registre via web, és optativa, de manera que en qualsevol moment durant o finalitzada la present promoció, puguin exercir el seu dret de cancel·lació o de no rebre mes comunicacions de caràcter comercial.

En virtut de la normativa citada anteriorment, els participants tenen dret a rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, que podran exercitar mitjançant comunicació fefaent a Establiments Viena S.A., en el domicili Carrer Cal Mas, 1-15, Polígon Industrial Can Roqueta, de 08202, Sabadell, Barcelona.

TRETZENA.- DRETS D'IMATGE

Els guanyadors autoritzen a l’Organitzadora a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb la promoció; tot això en qualsevol medi inclòs Internet, penjar fotos dels guanyadors a la web, sense que aquestes activitats els donin cap dret a remuneració o benefici amb excepció de l'entrega del premi guanyat conforme aquestes bases.

CATORZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants de la present promoció, pel sol fet de participar en aquesta, accepten les seves Bases i el criteri de l’Organitzadora en quant a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament de la present promoció.

L’Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar o modificar les actuals condicions per cas fortuït o causa de força major, que impedís el bon desenvolupament de la promoció i/o l’atorgació d'un premi. En cas de produir-se aquesta circumstància es comunicarà oportunament.

L’Organitzadora en el cas que detecti que un consumidor ha intentat obtenir un premi de forma enganyosa, es reserva el dret a bloquejar el seu usuari registrat a la web www.rifadelviena.es., per tal, que no pugui obtenir cap premi de forma fraudulenta.

QUINZENA.- RESPONSABILITATS

En cap cas l'Organitzadora serà responsable dels productes i serveis subministrats o prestats als guanyadors per les entitats col·laboradores o subministradores dels mateixos, com a conseqüència dels premis entregats, que en aquest cas hauran d'atenir-se a les garanties vinculades al premi obtingut i ofert per aquelles.

L'Organitzadora tampoc serà responsable de l'ús que els guanyadors donin als premis.

SETZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència a Sabadell, Don Enric Ruiz de Bustillo i Pont, a l'arxiu electrònic de bases de concursos en la pàgina web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco

 

També es trobaran en els Restaurants Viena adherits a la promoció, i a la pàgina web: www.rifadelviena.es

Tornar al formulari

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil ESTABLIMENTS VIENA, S.A., CIF: A-08874489, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10143, Foli 43, Full Nº B48476. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.viena.cat; www.viena.es; www.establiments-viena.es; www.establimentsviena.es; www.eviena.com; www.eviena.esi mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o a tercers. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

Amb els límits establerts a la llei, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

Així mateix, per accedir als serveis que ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònica lopd@viena.es

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què ESTABLIMENTS VIENA, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic lopd@viena.es, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

CURRICULUM

A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, en el cas que ens proporcioni les dades del seu currículum, informar-li que aquestes són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. 

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’ un any, passat el qual ESTABLIMENTS VIENA, S.A. procedirà a la seva total destrucció. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. Garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d´ oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a  ESTABLIMENTS VIENA, S.A. C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA)

CONDICIONS D’ÚS WIFI

A l’accedir als serveis wifi, adquireix la condició d’usuari o usuària. Aquesta condició de persona usuària implica obligatòriament l’Acceptació sense reserves de cap classe, de tots i cadascun dels termes de les presents condicions d’ús, així com de les condicions específiques aplicables, en el seu cas, al contingut o servei seleccionat. En tot cas, qualsevol ús de l’espai wifi està subordinat al compliment estricte de les presents condicions, de les condicions específiques i de qualssevol avisos legals i recomanacions que fossin de l’aplicació.

Usuaris i usuàries menors d’edat. Els i les menors d’edat, per a accedir i utilitzar els espais wifi, necessiten obligatòriament l’autorització dels seus pares i/o representants legals. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. considera que si s’ha produït un accés o ús per un menor, aquest compta amb la corresponent autorització dels seus pares i/o del seu representant legal.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. informa als pares i/o representants legals del menor que l’espai wifi facilita un accés lliure i transparent a Internet, la qual cosa permet l’accés a continguts o serveis que puguin no ser apropiats o que puguin estar prohibits per als i les menors. Es recorda als pares i/o representats legals dels menors que és de la seva exclusiva i única responsabilitat el fet de controlar i decidir els continguts o serveis adequats per als menors al seu càrrec.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. igualment informa als pares i/o representants legals que existeixen aplicacions informàtiques que permeten bloquejar i filtrar l’accés als continguts i serveis que considerin no pertanyents per als i les menors al seu càrrec. La informació està disponible al navegador que utilitzi de forma habitual.

Característiques del servei wifi ofertat

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. s’esforçarà per a intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei d’accés wifi amb continuïtat. No obstant, pot succeir que els canvis de direcció, l’establiment de noves connexions o l’actualització de la pàgina web ocasionin interrupcions pel temps que resulti necessari per a realitzar les tasques esmentades.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es reserva la facultat d’alterar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina d’accés, així com els seus serveis. Com a usuari o usuària, reconeix i accepta que en qualsevol instant ESTABLIMENTS VIENA, S.A. pot suspendre, desactivar o suprimir aquest servei.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no es fa responsable de la informació continguda en els documents, gràfics, àudios, vídeos publicats als llocs que visiten o consulten els usuaris.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es deslliga de qualsevol responsabilitat en cas que el servei sigui suspès temporal o permanent per fallades ocasionades per problemes tècnics, falta de corrent elèctrica, fenòmens naturals, danys per tercers, entre d’altres.

El servei és gratuït, per la qual cosa ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no cobrarà a l’usuari cap tarifa anual o mensual. Com és una connexió a Internet gratuïta, la velocitat de transferència de dades no pot ser garantida per ESTABLIMENTS VIENA, S.A.; la velocitat d’Internet pot variar depenent del tràfic de la xarxa, així com del número d’usuaris connectats.

L’accés al servei es realitzarà mitjançant un codi d’usuari (username) i una clau personal d’accés (password). La clau esmentada és personal i intransferible. És responsabilitat del client custodiar el secret de la/les seva/es clau/s d’accés al Servei Wifi.

Obligacions de la persona usuària

Com a usuari o usuària, utilitzarà el servei d’accés Wifi de forma diligent i correcta, i es compromet a no utilitzar-lo per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral, les bones costums acceptades i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no realitzar cap tipus d’ús que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús del servei, els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualssevol equip informàtic accessible a través d’Internet. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. declina qualssevol responsabilitat que de tot això pugui derivar-se’n.

En particular i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no emprar, transmetre o difondre:

Contingut o materials obscens: utilitzar els serveis d’accés wifi per a anunciar, transmetre, emmagatzemar, mostrar o fer disponible pornografia infantil o material obscè. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. està obligat per Llei a notificar a les autoritats competents si aquest tipus d’activitats il·lícites estan sent transmeses per la xarxa wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

Llenguatge difamatori o abusiu: utilitzar la xarxa wifi per a transmetre o fer publicitat de llenguatge difamatori, feridor, abusiu, amenaçant o que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques.

Accés il·legal o no autoritzat a altres sistemes o xarxes: accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, o a tractar de superar mesures de seguretat del sistema d’una altra persona (conegut com a “hacking”). Qualsevol activitat que pugui ser utilitzada com a causant d’un atac a un sistema (és a dir, escaneig de ports o recollir informació).

Distribució de virus, cucs, troians a través d’Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, troians, saturació, “mailbombing”, o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de bootnets; També activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectius dels recursos de xarxa d’altres persones.

Realitzar un ús fraudulent de la direcció IP proporcionada en cada accés.

Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent al món.

Exclusió de garanties

Donada la gran quantitat de factors extrems a la seva responsabilitat en la prestació d’un servei d’aquest tipus, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix, ni implícita ni explícitament, els serveis que l’usuari pretengui en tota circumstància obtenir a Internet. Així, a títol merament enunciatiu, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix:

La disponibilitat i continuïtat en tot moment i des de qualsevol lloc del funcionament del servei.

L’accés ininterromput i, en tot moment, dels serveis d’Internet.

Els nivells de qualitat, interoperabilitat, velocitat i funcionalitat dels serveis d’Internet als quals el o la usuari/a accedeix des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

L’adequació, idoneïtat per a un propòsit particular i/o específic dels serveis oferts des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

La veracitat, exactitud, exhaustivitat, licitud, fiabilitat, actualitat i utilitat dels serveis d’Internet als quals es vulgui accedir des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

L’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats a través del servei d’accés facilitat pels espais d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

L’accés no autoritzat i/o l’alteració de dades emmagatzemades i transmeses sobre llocs d’Internet accedits a través dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A., excepte quan expressament sigui indicat en les condicions específiques, no intervé en la prestació dels continguts i/o serveis subministrats per terceres parts a través dels espais d’accés wifi.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. tampoc supervisa ni exerceix control sobre la seva licitud, exactitud, veracitat, idoneïtat, qualitat, fiabilitat, autenticitat i/o utilitat, no oferint per tant cap classe de garantia sobre els mateixos.

Responsabilitat

Com a persona usuària, és conscient i accepta de forma voluntària que l’ús dels espais d’accés wifi té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així, i excepte en els casos en els quals la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. davant a la persona usuària no assumeix responsabilitat alguna respecte dels usos que faci d’aquest servei, ni de les dades o informacions transferides de/des de Internet.

A títol no limitatiu, la exoneració de responsabilitat d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. comprèn qualssevulla responsabilitats derivades de:

L’absència de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d’accés als espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés.

La informació transmesa pels usuaris a través del canal subministrat per aquest servei d’accés.

Els danys i prejudicis de tota natura que puguin ser deguts a l’ús indegut d’aquest servei.

La realització per part dels i les usuari/es d’accessos no autoritzats a llocs protegits d’Internet, utilitzant qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc.

La falta de servei, lentitud, etc., quan es produeixin per causes de força major o per causes que no siguin degudes a una actuació negligent per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

Els danys i prejudicis de qualsevol natura que puguin ser deguts al coneixement que puguin tenir els tercers de l’ús d’Internet que pugui fer la persona usuària, o que pugui ser degut a l’accés i, en el seu cas, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota classe que els i les usuaris/es transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei.

Com a usuari, és conscient i accepta de forma voluntària que el tercer proveïdor subministrador de serveis i continguts, aliè a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., al que s’accedeix des dels espais wifi, és l’únic i exclusiu responsable pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a la posada a la seva disposició dels seus continguts i serveis.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles de tercers als quals, com a usuari o usuària, pugui accedir-hi des dels espais wifi. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no exerceix cap control sobre els mateixos, declinant tota responsabilitat en relació amb els serveis i continguts que serveixen.

Dades personals

Per a utilitzar el servei d’accés a Internet a través dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., ESTABLIMENTS VIENA, S.A. podrà sol·licitar-li com a usuari que complimenti certs formularis de registre amb dades de caràcter personal.

Aquestes dades personals són tractades per ESTABLIMENTS VIENA, S.A. de conformitat amb els terminis publicats en la política de protecció de dades personals. Al completar i enviar els formularis esmentats, com a persona usuària és CONSCIENT i AUTORITZA expressament a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. per a que col·lecti i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li han sol·licitat conformement a les finalitats i sota les condicions detallades en la citada Política de protecció de dades personals.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligat compliment de conformitat amb allò estipulat a la legislació vigent, i inclús es compromet a implantar mesures de seguretat addicionals que excedeixin la normativa esmentada, en llaures a buscar un servei de confiança i d’alta qualitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ESTABLIMENTS VIENA, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ESTABLIMENTS VIENA, S.A. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ESTABLIMENTS VIENA, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ESTABLIMENTS VIENA, S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ESTABLIMENTS VIENA, S.A., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Felicitats, ha guanyat el viatge a Viena
per a dues persones.

Aviat ens posarem en contacte amb vostè. Recordi conservar la rifa amb el codi guanyador.

 

Enhorabona!

Felicitats, ha guanyat la panera del Viena.

Aviat ens posarem en contacte amb vostè. Recordi conservar la rifa amb el codi guanyador.

Enhorabona!

Felicitats, ha guanyat una invitació de 3€.

Aviat enviarem al seu email de registre els passos a seguir per obtenir el premi.
Recordi conservar la rifa amb el codi guanyador.

 

Enhorabona!

Gràcies per participar.

Segueixi intentant-ho amb nous codis, encara està a temps d'aconseguir un premi.

Revisi el seu codi

El codi que ha introduït no és vàlid. Verifiqui que ho hagi escrit correctament o que no sigui un codi que ja ha introduït abans.

Tanqui aquesta finestra per a introduir un codi nou.

Revisi l'email

L'email que ha introduït no és vàlid. Verifiqui que ho hagi escrit correctament.

Li hem enviat la contrasenya al seu correu.

Revisi el correu per recuperar la seva contrasenya.

 

Potser no ha posat les mateixes dades que quan es va registrar.

Error de registre

El correu proporcionat ja existeix.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: ESTABLIMENTS VIENA, S.A.
Domicili Social: C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA)
Nº d’Id: A-08874489
Registre Mercantil: Tom 10143, Foli 43, Full Nº B48476
E-mail: lopd@viena.es
Nombre del domini: www.viena.cat; www.viena.es; www.establiments-viena.es; www.establimentsviena.es; www.eviena.com; www.eviena.es

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ESTABLIMENTS VIENA, S.A., en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb les següents finalitats:
1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per ESTABLIMENTS VIENA, S.A., així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a ESTABLIMENTS VIENA, S.A.
4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin. 5. Gestionar la seva participació als concursos organitzats per ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, ESTABLIMENTS VIENA, S.A., no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A., garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI. A través dels següents mitjans:
1. E-Mail: lopd@viena.es
2. Correu Postal: C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA)
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: lopd@viena.es

D’igual forma, ESTABLIMENTS VIENA, S.A., ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES
Les pàgines web d’ ESTABLIMENTS VIENA no fan servir cookies.

SEGURETAT
ESTABLIMENTS VIENA, S.A., utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PRIMERA.- ORGANITZADOR

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. (en endavant l’Organitzadora), amb domicili a Carrer Cal Mas, núm. 1-15, Polígon Industrial Can Roqueta, de 08202 Sabadell (Barcelona), durà a terme una promoció en la modalitat de combinació aleatòria o sorteig, d’entre tots els seus clients en les condicions que es descriuen en les següents Bases.

 

SEGONA.- DURADA

La promoció començarà el dilluns dia 10 de Novembre de 2014 a les 07h 30' 00'' i finalitzarà el dimarts dia 6 de Gener de 2015 a les 23h 59' 59'', ambdós inclosos.

 

TERCERA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la present promoció és totalment gratuïta. L'única contraprestació és el consum dels productes esmentats a la disposició sisena, sense cap increment addicional en el cost.

 

QUARTA.- ÀMBIT TERRITORIAL

La promoció es dirigeix a tots els clients dels establiments VIENA situats a Catalunya i Andorra, incloent els Restaurants-Pizzeries VIENA ubicats a Sabadell.

 

CINQUENA.- PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ

Aquesta promoció es dirigeix a persones físiques majors de 18 anys. Només podran reclamar els premis obtinguts en la present promoció les persones majors de 18 anys. S'exceptua de l'anterior prohibició els menors de 18 anys, els quals podran accedir al premi, mitjançant consentiment dels seus pares, tutors o representants legals.

Queda prohibida la participació en la present promoció als treballadors d’ESTABLIMENTS VIENA S.A. i els seus familiars directes fins al segon grau de parentiu, així com també als tercers que col·laborin en el seu desenvolupament i funcionament.

 

SISENA.- PRODUCTES DE LA PROMOCIÓ

Serà requisit indispensable per participar a la promoció, que els clients consumeixin com a mínim un dels següents productes de la “Carta de Nadal”:

Locals d'entrepans

1. Coca Bruxelles.

2. Pastisset de Nata.

3. Sopa de Galets.

 

Pizzeries

1. Escudella de Nadal.

2. Canelons de Nadal.

3. Thuringer.

4. Cervesa Zubr.

5. Cannoli.

 

Respecte la Cervesa Zubr com a producte de la “Carta de Nadal”, la mateixa estarà disponible pel seu consum tant als locals Viena Entrepans com Pizzeries. No obstant, només es podrà participar a la promoció quan hi consti en el tiquet emès per un Restaurant Pizzeria Viena ubicat a Sabadell, en el qual, hagi estat consumida, ja que, als locals Viena Entrepans no forma part de la “Carta de Nadal”.

 

SETENA.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els clients en què en el seu tiquet hi constin almenys un dels vuit productes de la promoció, indicats en la disposició anterior, en els corresponents establiments VIENA adherits a aquesta promoció, durant la durada

de la mateixa, rebran, sense límit de consumició mínima, una targeta de la campanya “Rifa del Viena 2014 /

2015”, que contindrà un “Codi alfanumèric” de vuit dígits d’un sol ús, per a participar en el sorteig dels premis que es descriuen a la disposició vuitena.

 

El consumidor haurà d'introduir a la web www.rifadelviena.es el seu codi promocional, sent condició obligatòria haver-se registrat prèviament. Immediatament es comprovarà si el dia, hora, minut i segon en què el consumidor ha efectuat la seva participació coincideix amb algun “moment guanyador”.

La introducció del codi via web només estarà disponible des del dilluns dia 10 de Novembre del 2014 a les 07:30 hores, fins les 23h 59' 59'' del dimarts dia 6 de Gener de 2015.

 

Si en el moment d’introduir el codi a la web indicada, es resultés guanyador, la pròpia aplicació informarà d’aquest extrem, i s'informarà de quin dels 225 premis li pertoca, i que en breu, rebrà un e-mail, indicant el procediment a seguir per a obtenir-lo.

 

Si en un dels “moments guanyadors” no es produeix cap participació, es considerarà guanyador el consumidor que introdueixi el seu codi en el moment immediatament posterior al d'aquell “moment guanyador”.

Cada client pot participar tantes vegades com consideri oportú en la present promoció, i per tant, tantes vegades com targetes aconsegueixi.

 

VUITENA.- DESCRIPCIÓ DELS PREMIS

Els premis de la present promoció consisteixen en:

 

1. 5 viatges en cap de setmana a la ciutat de Viena (Austria), per a dues persones. El viatge inclou dues nits a l’Hotel Fleming's Deluxe Wien de quatre estrelles amb esmorzar inclòs, vol en classe de turista amb sortida des de Barcelona i arribada a Viena (anada), desplaçament des de l’aeroport de Viena al hotel, del hotel al aeroport de Viena, i vol des de Viena a Barcelona (tornada). El premi no inclou els desplaçaments fins l’aeroport de Barcelona a l’anada ni des del mateix a la tornada, i tampoc la manuntenció dels viatgers a excepció de l’esmorzar inclòs a l’hotel especificat anteriorment, excursions o altres serveis durant l’estada.

 

El viatge podrà efectuar-se des del dissabte dia 10 de Gener del 2015 fins el diumenge dia 31 de Maig de 2015, quedant exclòs el període comprès entre el divendres dia 3 d’Abril del 2015 i el dilluns dia 6 d’Abril del 2015.

 

2. 20 paneres Viena amb el següent contingut:

- 2 ampolles Vi Cune 1/5.

- 2 ampolles Cava Codorniu 1/4.

- 2 ampolles de Cerveses Zubr.

- 2 Gerres de cervesa decorades.

- 1 Espatlla de pernil.

- 1 Llonganissa.

- 2 Galetes.

- 2 Piruletes.

 

3. 200 invitacions de 3 euros, per consumir a qualsevol local VIENA entrepans, adherits a la present promoció, sense data límit de validesa, la qual, podrà utilitzar-se fins que s’exhaureixi l’import de la mateixa.

 

Els presents premis són personals i intransferibles, no podent ser bescanviats per diner en metàl·lic, per altre premi o compensació diferent.

 

NOVENA.- NOTIFICACIONS, VERIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS

En cas que el codi del participant, a l’introduir-lo, coincideixi amb un “moment guanyador”, se li informarà en aquell mateix moment, i el procediment a seguir pel lliurament del premi serà el següent:

 

1. Premis viatges: El client rebrà un e-mail per part de la organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, sol·licitant que es posi en contacte amb la mateixa com a màxim fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015, per a concretar dia, hora i local per a poder recollir-lo.

 

2. Premis paneres: En el mateix moment que s’informa al client que ha estat guanyador, es sol·licita per mitjà de la web, que indiqui un local per a recollir la panera. Posteriorment una vegada escollit el local, el consumidor rebrà un primer e-mail per part de l’organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, amb tota la informació per a obtenir el premi i on s’informarà que es tornarà a posar en contacte per mitjà d’un segon e-mail, en el qual, se li indicarà a partir de quin dia i hora tindrà a la seva disposició la panera en el local escollit i que el període màxim de recollida serà fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015.

 

3. Premis invitacions de 3 euros: El client rebrà un e-mail per part de la organitzadora, per mitjà de l’adreça de correu electrònic facilitada en el moment del registre, confirmant-li que ha estat guanyador d’una invitació per import de 3 euros, i que a partir del dia següent a la recepció d’aquest correu i fins el diumenge dia 18 de Gener de 2015, pot dirigir-se a qualsevol local Viena entrepans a recollir el seu premi.

Per poder optar als premis indicats, serà requisit imprescindible acreditar la titularitat del guanyador, mostrant en tots els casos el codi guanyador i el Document Nacional d'Identitat o de Residència, com també pel cas d’haver estat premiat amb una invitació de 3 euros, l’e-mail de confirmació indicat anteriorment.

Si no fos possible contactar amb el titular guanyador, o no es complissin els requisits establerts a la present promoció, durant el termini en què hagi estat informat que ha estat guanyador i la data límit per posar-se en contacte amb la organitzadora en el cas dels viatges o per a recollir les paneres i les invitacions per import de 3 euros, el premi es considerarà que ha estat perdut.

 

La llista de tots els guanyadors serà publicada mitjançant comunicació a través de la pàgina web www.viena.es.

 

DESENA.- SELECCIÓ DELS MOMENTS GUANYADORS

Els 225 “moments guanyadors” escollits a l’atzar, quedaran consignats davant el Notari de Sabadell Don Enric Ruiz de Bustillo i Pont, en el mateix moment de protocol·litzar les presents Bases de la promoció, amb els seus premis corresponents assignats.

 

ONZENA.- TRIBUTACIÓ

Els premis que estiguin subjectes a la corresponent retenció o ingrés a compte de l'IRPF, aquesta es realitzarà a càrrec de ESTABLIMENTS VIENA S.A., que es compromet a facilitar en el seu moment la corresponent certificació de la retenció o ingrés a compte de l'IRPF practicat.

Conforme la legislació vigent, els guanyadors tenen l’obligació en el seu cas, de declarar el premi en la declaració de la renda corresponent a l'exercici en el què el van rebre.

 

DOTZENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En el compliment del què estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el R.D. 1720/2007, de 21 de desembre pel què s'aprova el seu reglament de desenvolupament i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la participació en la present promoció suposa el consentiment dels participants perquè ESTABLIMENTS VIENA S.A., tracti les seves dades subministrades voluntàriament de forma automatitzada, podent incorporar-les a algun dels fitxers automatitzats dels què és responsable ESTABLIMENTS VIENA S.A. amb la finalitat d'utilitzar-les als efectes del concurs.

 

Així mateix, els participants accepten que les seves dades siguin tractades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial així com per l'enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis d’ ESTABLIMENTS VIENA S.A. La prestació del consentiment al tractament de les dades personals per rebre comunicacions comercials a través del correu electrònic indicat en el moment del registre via web, és optativa, de manera que en qualsevol moment durant o finalitzada la present promoció, puguin exercir el seu dret de cancel·lació o de no rebre mes comunicacions de caràcter comercial.

 

En virtut de la normativa citada anteriorment, els participants tenen dret a rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, que podran exercitar mitjançant comunicació fefaent a Establiments Viena S.A., en el domicili Carrer Cal Mas, 1-15, Polígon Industrial Can Roqueta, de 08202, Sabadell, Barcelona.

 

TRETZENA.- DRETS D'IMATGE

Els guanyadors autoritzen a l’Organitzadora a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb la promoció; tot això en qualsevol medi inclòs Internet, penjar fotos dels guanyadors a la web, sense que aquestes activitats els donin cap dret a remuneració o benefici amb excepció de l'entrega del premi guanyat conforme aquestes

bases.

 

CATORZENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els participants de la present promoció, pel sol fet de participar en aquesta, accepten les seves Bases i el criteri de l’Organitzadora en quant a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament de la present promoció.

L’Organitzadora es reserva el dret a cancel·lar o modificar les actuals condicions per cas fortuït o causa de força major, que impedís el bon desenvolupament de la promoció i/o l’atorgació d'un premi. En cas de produir-se aquesta circumstància es comunicarà oportunament.

L’Organitzadora en el cas que detecti que un consumidor ha intentat obtenir un premi de forma enganyosa, es reserva el dret a bloquejar el seu usuari registrat a la web www.rifadelviena.es., per tal, que no pugui obtenir cap premi de forma fraudulenta.

 

QUINZENA.- RESPONSABILITATS

En cap cas l'Organitzadora serà responsable dels productes i serveis subministrats o prestats als guanyadors per les entitats col·laboradores o subministradores dels mateixos, com a conseqüència dels premis entregats, que en aquest cas hauran d'atenir-se a les garanties vinculades al premi obtingut i ofert per aquelles.

L'Organitzadora tampoc serà responsable de l'ús que els guanyadors donin als premis.

 

SETZENA.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les bases de la present promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya amb residència a Sabadell, Don Enric Ruiz de Bustillo i Pont, a l'arxiu electrònic de bases de concursos en la pàgina web: http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/e-notario/abaco

 

També es trobaran en els Restaurants Viena adherits a la promoció, i a la pàgina web: www.rifadelviena.es

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil ESTABLIMENTS VIENA, S.A., CIF: A-08874489, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 10143, Foli 43, Full Nº B48476. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.viena.cat; www.viena.es; www.establiments-viena.es; www.establimentsviena.es; www.eviena.com; www.eviena.esi mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o a tercers. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

Amb els límits establerts a la llei, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’Internet d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

Així mateix, per accedir als serveis que ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònica lopd@viena.es

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què ESTABLIMENTS VIENA, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic lopd@viena.es, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

CURRICULUM

A efectes d’ allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, en el cas que ens proporcioni les dades del seu currículum, informar-li que aquestes són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenteixen que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’ adreça de correu electrònic que es facilitin s’ incorporin al fitxer del que és responsable ESTABLIMENTS VIENA, S.A., amb el fi d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’ estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. 

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’ un any, passat el qual ESTABLIMENTS VIENA, S.A. procedirà a la seva total destrucció. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. Garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d´ oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva comunicació per escrit a  ESTABLIMENTS VIENA, S.A. C/ CAL MAS, 1-15 POL. IND. CAN ROQUETA - 08202 SABADELL (BARCELONA)

CONDICIONS D’ÚS WIFI

A l’accedir als serveis wifi, adquireix la condició d’usuari o usuària. Aquesta condició de persona usuària implica obligatòriament l’Acceptació sense reserves de cap classe, de tots i cadascun dels termes de les presents condicions d’ús, així com de les condicions específiques aplicables, en el seu cas, al contingut o servei seleccionat. En tot cas, qualsevol ús de l’espai wifi està subordinat al compliment estricte de les presents condicions, de les condicions específiques i de qualssevol avisos legals i recomanacions que fossin de l’aplicació.

Usuaris i usuàries menors d’edat. Els i les menors d’edat, per a accedir i utilitzar els espais wifi, necessiten obligatòriament l’autorització dels seus pares i/o representants legals. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. considera que si s’ha produït un accés o ús per un menor, aquest compta amb la corresponent autorització dels seus pares i/o del seu representant legal.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. informa als pares i/o representants legals del menor que l’espai wifi facilita un accés lliure i transparent a Internet, la qual cosa permet l’accés a continguts o serveis que puguin no ser apropiats o que puguin estar prohibits per als i les menors. Es recorda als pares i/o representats legals dels menors que és de la seva exclusiva i única responsabilitat el fet de controlar i decidir els continguts o serveis adequats per als menors al seu càrrec.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. igualment informa als pares i/o representants legals que existeixen aplicacions informàtiques que permeten bloquejar i filtrar l’accés als continguts i serveis que considerin no pertanyents per als i les menors al seu càrrec. La informació està disponible al navegador que utilitzi de forma habitual.

Característiques del servei wifi ofertat

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. s’esforçarà per a intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei d’accés wifi amb continuïtat. No obstant, pot succeir que els canvis de direcció, l’establiment de noves connexions o l’actualització de la pàgina web ocasionin interrupcions pel temps que resulti necessari per a realitzar les tasques esmentades.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es reserva la facultat d’alterar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina d’accés, així com els seus serveis. Com a usuari o usuària, reconeix i accepta que en qualsevol instant ESTABLIMENTS VIENA, S.A. pot suspendre, desactivar o suprimir aquest servei.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no es fa responsable de la informació continguda en els documents, gràfics, àudios, vídeos publicats als llocs que visiten o consulten els usuaris.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es deslliga de qualsevol responsabilitat en cas que el servei sigui suspès temporal o permanent per fallades ocasionades per problemes tècnics, falta de corrent elèctrica, fenòmens naturals, danys per tercers, entre d’altres.

El servei és gratuït, per la qual cosa ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no cobrarà a l’usuari cap tarifa anual o mensual. Com és una connexió a Internet gratuïta, la velocitat de transferència de dades no pot ser garantida per ESTABLIMENTS VIENA, S.A.; la velocitat d’Internet pot variar depenent del tràfic de la xarxa, així com del número d’usuaris connectats.

L’accés al servei es realitzarà mitjançant un codi d’usuari (username) i una clau personal d’accés (password). La clau esmentada és personal i intransferible. És responsabilitat del client custodiar el secret de la/les seva/es clau/s d’accés al Servei Wifi.

Obligacions de la persona usuària

Com a usuari o usuària, utilitzarà el servei d’accés Wifi de forma diligent i correcta, i es compromet a no utilitzar-lo per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral, les bones costums acceptades i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no realitzar cap tipus d’ús que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús del servei, els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualssevol equip informàtic accessible a través d’Internet. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. declina qualssevol responsabilitat que de tot això pugui derivar-se’n.

En particular i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no emprar, transmetre o difondre:

Contingut o materials obscens: utilitzar els serveis d’accés wifi per a anunciar, transmetre, emmagatzemar, mostrar o fer disponible pornografia infantil o material obscè. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. està obligat per Llei a notificar a les autoritats competents si aquest tipus d’activitats il·lícites estan sent transmeses per la xarxa wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

Llenguatge difamatori o abusiu: utilitzar la xarxa wifi per a transmetre o fer publicitat de llenguatge difamatori, feridor, abusiu, amenaçant o que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques.

Accés il·legal o no autoritzat a altres sistemes o xarxes: accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, o a tractar de superar mesures de seguretat del sistema d’una altra persona (conegut com a “hacking”). Qualsevol activitat que pugui ser utilitzada com a causant d’un atac a un sistema (és a dir, escaneig de ports o recollir informació).

Distribució de virus, cucs, troians a través d’Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, troians, saturació, “mailbombing”, o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de bootnets; També activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectius dels recursos de xarxa d’altres persones.

Realitzar un ús fraudulent de la direcció IP proporcionada en cada accés.

Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent al món.

Exclusió de garanties

Donada la gran quantitat de factors extrems a la seva responsabilitat en la prestació d’un servei d’aquest tipus, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix, ni implícita ni explícitament, els serveis que l’usuari pretengui en tota circumstància obtenir a Internet. Així, a títol merament enunciatiu, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix:

La disponibilitat i continuïtat en tot moment i des de qualsevol lloc del funcionament del servei.

L’accés ininterromput i, en tot moment, dels serveis d’Internet.

Els nivells de qualitat, interoperabilitat, velocitat i funcionalitat dels serveis d’Internet als quals el o la usuari/a accedeix des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. 

L’adequació, idoneïtat per a un propòsit particular i/o específic dels serveis oferts des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

La veracitat, exactitud, exhaustivitat, licitud, fiabilitat, actualitat i utilitat dels serveis d’Internet als quals es vulgui accedir des dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

L’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats a través del servei d’accés facilitat pels espais d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

L’accés no autoritzat i/o l’alteració de dades emmagatzemades i transmeses sobre llocs d’Internet accedits a través dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A., excepte quan expressament sigui indicat en les condicions específiques, no intervé en la prestació dels continguts i/o serveis subministrats per terceres parts a través dels espais d’accés wifi.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. tampoc supervisa ni exerceix control sobre la seva licitud, exactitud, veracitat, idoneïtat, qualitat, fiabilitat, autenticitat i/o utilitat, no oferint per tant cap classe de garantia sobre els mateixos.

Responsabilitat

Com a persona usuària, és conscient i accepta de forma voluntària que l’ús dels espais d’accés wifi té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així, i excepte en els casos en els quals la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. davant a la persona usuària no assumeix responsabilitat alguna respecte dels usos que faci d’aquest servei, ni de les dades o informacions transferides de/des de Internet.

A títol no limitatiu, la exoneració de responsabilitat d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. comprèn qualssevulla responsabilitats derivades de:

L’absència de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d’accés als espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés.

La informació transmesa pels usuaris a través del canal subministrat per aquest servei d’accés.

Els danys i prejudicis de tota natura que puguin ser deguts a l’ús indegut d’aquest servei.

La realització per part dels i les usuari/es d’accessos no autoritzats a llocs protegits d’Internet, utilitzant qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc.

La falta de servei, lentitud, etc., quan es produeixin per causes de força major o per causes que no siguin degudes a una actuació negligent per part d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

Els danys i prejudicis de qualsevol natura que puguin ser deguts al coneixement que puguin tenir els tercers de l’ús d’Internet que pugui fer la persona usuària, o que pugui ser degut a l’accés i, en el seu cas, a la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació de qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota classe que els i les usuaris/es transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei.

Com a usuari, és conscient i accepta de forma voluntària que el tercer proveïdor subministrador de serveis i continguts, aliè a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., al que s’accedeix des dels espais wifi, és l’únic i exclusiu responsable pels danys i perjudicis que puguin ser deguts a la posada a la seva disposició dels seus continguts i serveis.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles de tercers als quals, com a usuari o usuària, pugui accedir-hi des dels espais wifi. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no exerceix cap control sobre els mateixos, declinant tota responsabilitat en relació amb els serveis i continguts que serveixen.

Dades personals

Per a utilitzar el servei d’accés a Internet a través dels espais wifi d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., ESTABLIMENTS VIENA, S.A. podrà sol·licitar-li com a usuari que complimenti certs formularis de registre amb dades de caràcter personal.

Aquestes dades personals són tractades per ESTABLIMENTS VIENA, S.A. de conformitat amb els terminis publicats en la política de protecció de dades personals. Al completar i enviar els formularis esmentats, com a persona usuària és CONSCIENT i AUTORITZA expressament a ESTABLIMENTS VIENA, S.A. per a que col·lecti i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li han sol·licitat conformement a les finalitats i sota les condicions detallades en la citada Política de protecció de dades personals.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligat compliment de conformitat amb allò estipulat a la legislació vigent, i inclús es compromet a implantar mesures de seguretat addicionals que excedeixin la normativa esmentada, en llaures a buscar un servei de confiança i d’alta qualitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per ESTABLIMENTS VIENA, S.A. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ESTABLIMENTS VIENA, S.A. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ESTABLIMENTS VIENA, S.A., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web. 

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ESTABLIMENTS VIENA, S.A., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ESTABLIMENTS VIENA, S.A. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa. 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ESTABLIMENTS VIENA, S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ESTABLIMENTS VIENA, S.A., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ ESTABLIMENTS VIENA, S.A.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "Política de cookies".

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-lo. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres usuaris i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

 

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

_ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i facilitant-ne el seu ús.

_ Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una data d’expiració determinada després de la qual  deixarà de funcionar.

 

A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre Web, distingint:

_ Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

_ Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari.

 

RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB:

La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al nostre lloc web:

 

Cookie Nom Finalitat / Més informació Venciment
www.viena.cat Qtrans_cookie_test Emprada pel nostre plugin de traducció d’idiomes per a comprovar si les cookies estan habilitades per a recordar l’idioma de navegació escollit. Sessió
Google Analytics _utma ESTABLIMENTS VIENA, S.A., utilitza Google Analytics en el lloc web per a
poder fer un seguiment de l’activitat que s’hi realitza.
2 anys
_utmb Les cookies de Google Analytics compilen informació de registre estàndard i dades sobre els hàbits dels visitants de manera anònima. 30 minuts
_utmc Sessió
_utmz developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
(en anglès).
6 mesos
_utmv 2 anys
Cookies  google.com PREF L’ús de serveis de localització com Google Maps implica la instal·lació d’aquestes cookies

S’utilitzen per a recordar preferències de l’usuari durant la seva navegació.

Per a fer la publicitat més atractiva

I per a proveir de mecanismes de seguretat que evitin l’accés no autoritzat a dades d’accés d’usuaris o la informació que aquests faciliten en formularis de contacto, p.ex.

Més informació sobre les cookies de Google a www.google.com/intl/ca/policies/technologies/types (català)

2 anys
APISID 2 anys
NID 6 mesos
HSID, SID 2 anys

 

ENTE NECESARIAS

Garanties complementàries – Gestió de cookies:

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en todo moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:

Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada

Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit

 

Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar correctament.